Nákupní řád

 • OBJEDNÁVKA
  • Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
 • STORNO OBJEDNÁVKY
  • Storno objednávky ze strany kupujícího
   • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
  • Storno objednávky ze strany prodávajícího
   • Bez udání důvodu
   • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, materiálu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 15 pracovních dnů).
 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)
  • Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech).
  • V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Dále pak platí ustanovení §53 odst. 7 písmeno c, který říká, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebylo-li toto výslovně ujednáno.
  • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a neplatí-li pro Vás §53 odst. 7 písmeno c, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek
   • Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.
   • Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
    • musí byt v původním nepoškozeném obalu
    • nesmí být použité
    • musí být nepoškozené
    • musí být kompletní
    • s originál dokladem o koupi
  • Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
  • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.
 • DODACÍ PODMÍNKY
  • Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
  • Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.
 • DODATEČNÉ ZMĚNY V ÚDAJÍCH
  • Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 300 Kč za změnu. Sazba se zejména týká dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.
 • ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA
  • Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Reklamační řád nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího.
 • OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
  • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
  • Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 • AUTORSKÁ PRÁVA
  • Ke všem pracím (logotypům), které jsou nám svěřeny, se předpokládají autorská práva případně práva k užití objednatele nebo jeho zákazníka. Za následky z případného porušení odpovídá objednatel nebo jeho zákazník. Vyhrazujeme si právo umístit vyobrazení svého názvu nebo logotypu na každý výrobek v dohodnuté velikosti.
 • PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ
  • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
  • Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.
 • SPOLEČNOST
  • Salton Sportswear s.r.o., IČO: 06964800
  • Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Salton Sportswear s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
  • V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Salton Sportswear s.r.o. vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.salton.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.

Reklamační řád

 • ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA
  • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
  • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to
   • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
   • přiměřeným snížením kupní ceny
   • náhradním dodáním zboží
   • odstoupením od smlouvy
  • Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
  • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.
 • NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE
  • V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 500 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje zbytečné náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží.
Týmové nebo firemní oblečení

Kompletní sortiment nejen cyklistického oblečení ušitého na zakázku

Chcete-li znát cenu týmového sportovního oblečení či dalších výrobků, neváhejte nás kontaktovat. Rádi pro Vás připravíme nabídku dle Vašich požadavků a potřeb.

Více informací